ul. E. Orzeszkowej 30a,

43-502 Czechowice-Dziedzice

Tel.: +048 33 813-42-92

Fax: +048 33 813-42-93

Informacja RODO

Informacja o ochronie danych ogólnych dla partnerów biznesowych

W trakcie naszych relacji biznesowych z Klientem, Dostawcą, bądź innym Partnerem, przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne. "Dane osobowe" to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. imion, nazwisk, adresów).

Załączamy podsumowanie informacji na temat przetwarzania danych partnerów biznesowych:

1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania i podstawy prawne

W kontekście relacji biznesowych z partnerami biznesowymi New Zinc Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

» Komunikacja z partnerami biznesowymi na temat produktów, usług i projektów, np. w celu przetworzenia zapytania od partnerów biznesowych

» Inicjacja, przetwarzanie i zarządzanie (umownymi) relacjami i utrzymywanie stosunków gospodarczych między New Zinc Sp. z o.o., a partnerem biznesowym, np. w celu przetwarzania zamówień na produkty lub usługi, do przetwarzania płatności, w celach rachunkowych, rozliczeń i w celach gromadzenia danych, do realizacji dostaw, do przeprowadzenia czynności konserwacji i napraw

» Utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i stron internetowych, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw i innych działań przestępczych lub wrogich

» Zapewnienie przestrzegania zgodności z zobowiązaniami prawnymi (np. zobowiązań wynikających z prawa handlowego i podatkowego) i zasady działalności New Zinc Sp. z o.o.

» Rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych ustaleń kontraktowych i ustanowienie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych

Do wyżej wymienionych celów New Zinc Sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

» Biznesowe informacje kontaktowe, takie jak nazwisko i imię, służbowy adres, numer telefonu i adres e-mail;

» Dane dotyczące płatności, takie jak dane niezbędne do przetworzenia płatności i zapobiegania nadużyciom;

» Informacje zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, baz danych informacji;

» Inne informacje, które muszą być przetwarzane do zainicjowania procesu i zarządzania relacjami (umownymi) i utrzymania relacji biznesowych lub które zostaną dostarczone przez Klienta dobrowolnie, takie jak złożone zamówienia, szczegóły zamówienia, zapytania lub szczegóły projektu, korespondencji, inne dane odnoszące się do stosunków handlowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, w tym wykonywania zobowiązań umownych lub dokonywania czynności przed zawarciem umowy z partnerem biznesowym.

O ile nie wskazano inaczej, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 (1) (a), (jeśli udzielono zgody) lub artykułu 6 (1) (b) lub (f) Ogólnego Rozporządzenia na temat Ochrony Danych (RODO).

» przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych lub w celu wykonywania działań przed zawarciem umowy;

» przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

Jeśli wyżej wymienione dane osobowe nie zostaną dostarczone lub okażą się niewystarczające lub jeśli New Zinc Sp. z o.o. nie może zebrać odpowiednich danych osobowych, cele opisane powyżej nie mogą być spełnione lub nie można przetworzyć otrzymanych zapytań. Należy zauważyć, że nie zostanie to uznane za przypadek niewypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy.

2. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Jeśli jest to prawnie dozwolone, New Zinc Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe do innych podmiotów współpracujących z New Zinc Sp. z o.o. lub sądom, organom, przedstawicielom prawnym, lub innym partnerom biznesowym (na przykład partnerom transportowym i spedycyjnym, którzy wykonują i przetwarzają zamówienia).

Odbiorcy danych osobowych mogą być zlokalizowani w krajach poza Unią Europejską ("państwach trzecich"), w których przepisy nie oferują tego samego poziomu ochrony danych jak odpowiednie przepisy w tym kraju. W takim przypadku, zgodnie z wymogami prawnymi, dane osobowe zostaną przesłane tylko gdy Komisja Europejska przyjmie decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony w państwie trzecim oraz o właściwych gwarancjach (np. jeżeli zawarto standardowe klauzule umowne UE ), wiążące reguły korporacyjne są realizowane zgodnie z Art. 47 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych lub istnieje odstępstwo w konkretnych sytuacjach, zgodnie z Art. 49 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (np. ponieważ klient jednoznacznie wyraził zgodę na proponowane przekazanie, po uzyskaniu informacji o możliwych zagrożeniach wiążących się z takimi transferami danych z powodu braku decyzji o adekwatności i właściwych gwarancjach).

3. Okresy przechowywania

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, w momencie zbierania danych osobowych (np. w deklaracji zgody), dane osobowe Klienta zostaną usunięte jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których były one zebrane i jeśli nie ma obowiązku ustawowego nakazującego ich przechowywanie (np. związanego z podatkami lub prawem handlowym) i jeśli ustanowienie, realizacja lub ochrona roszczeń prawnych nie wymaga od nas ich dalszego przechowywania.

4. Prawo do dostępu oraz do poprawienia lub usunięcia danych osobowych, ograniczenie przetwarzania, prawo do sprzeciwu na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych i możliwość cofnięcia jawnie udzielonej zgody

» Zgodnie z Art. 15 RODO, masz prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Twojej osoby podlegają przetwarzaniu i uzyskania dostępu do informacji o tych danych.

» Zgodnie z Art. 16 RODO, masz prawo żądać bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych i do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

» Zgodnie z Art. 17 RODO, masz prawo do usunięcia danych osobowych.

» Zgodnie z Art. 18 RODO, masz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

» Zgodnie z Art. 20 RODO, masz prawo do przenoszenia danych.

» Zgodnie z Art. 21 RODO, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

» Wreszcie masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

» Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę zanim została ona cofnięta.

Abyśmy mogli sprawnie reagować na takie żądanie, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych wymienionych poniżej i o dostarczenie nam potwierdzenia Twojej tożsamości, na przykład wysyłając elektroniczną kopię dokumentu tożsamości

5. Ochrona danych osobowych

Podejmujemy szczególne środki, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, manipulacją lub ujawnieniem, takie jak:

» Ograniczony dostęp do naszej siedziby (kontrola dostępu)

» Wykonywanie praw dostępu i ochrona nośników (kontrola dostępu i transferu)

» Wdrażanie zabezpieczeń sieciowych, takich jak oprogramowanie antywirusowe, zapory, aktualizacje zabezpieczeń, itp.

6. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych i dochodzenia wymienionych praw, prosimy o kontakt z New Zinc Sp. z o.o. listownie kierując korespondencję na adres: ul. E. Orzeszkowej 30 A, 43-502 Czechowice-Dziedzice, bądź na adres e-mail: newzinc@newzinc.pl

Niniejsza ogólna informacja o ochronie danych dla partnerów biznesowych może ulec zmianie.